Strona główna - VISUAL BASIC-informacje - Wstęp - Śrowowisko Visual Basic 6.0 - Kontrolki - Elementy języka - Zmienne i stałe - Instrukcja przypisania - Wyrażenia arytmetyczne - Wyrażenia logiczne - Wyrażenia łańcuchowe - Operacje na datach - Podejmownie decyzji - Pętle - Tablice - Procedury - Funkcje - Zapisywanie do pliku -
Odczytywanie danych z pliku - Znajdowanie błędów


Instrukcja przypisania


>Co to jest instrukcja przypisania?

Do nadania wartości zmiennej służy instrukcja przypisania. Ma ona postać:

Zmienna = wartość

Po lewej stronie znaku "=" musi stać nazwa zmiennej, natomiast po prawej stronie może znalęźć się stała np. 2, 4.5, "Tadeusz" lub poprawne wyrażenie. W wyniku instrukcji przypisania obliczane jest wyrażenie stojące po prawej stronie znaku "=" i obliczona wartość przypisana jest wartości zmiennej stojącej po lewej stronie znaku "=".

Przykład 2
Przykład instrukcji przypisania:

X = 3,5
Imie = "Tadeusz"
Dzien = #03/05/2005#
Suma = X + Y
k = k + 1

Należy zwrócić uwwagę na ostatni przykład instrukcji przypisania, k=k+1. Jest on jak najbardziej prawidłowy (mimo iż z matematycznego punktu widzenia wydaje się niepoprawny). Należy bowiem pamiętać, że znak "=" użyty w instrukcji przypisania nie służy do porównania wartości lewej i prawej strony, lecz do nadania lewej stronie wartości stojącej po prawej stronie (ewentualnie wcześniej obliczonej jako wynik wyrażenia). Zatem w ostatnim przykładzie najpierw obliczane jest wyrażenie k+1, które przyjmuje określoą wartość w zależności od aktualnej wartości zmiennej k (np. gdy aktualna wartość zmiennej k wynosi 5 to wyrażenie to przyjmie wartość 6), a następnie obliczona w ten sposób wartość podstawiana jest pod zmienną k. W wyniku tej instrukcji przypisania zmienna k zwiększa swoją wartość o 1. Natomiast instrukcja przypisania suma = suma + x zwiększa wartość zmiennej suma o wartość x. Instrukcja ta często wykorzystywana jest w pętlach do obliczania sum ciągów danych.

Trzeba pamiętać, że nalepiej jest, gdy zmienna stojąca po lewej stronie znaku przypisania ma ten sam typ jak wyrażenie lub stała stojąca po jego prawej stronie. Nie jest to jednak konieczne, gdyż Visual Basic, jeśli jest to możliwe, dokona odpowiedniej konwersji. Należy jednak wtedy liczyć się z tym, że mogą nastąpić pewne przekłamania lub zaokrąglenia. Na przykład podstawienie pod zmienną k, zadeklarowaną jako Integer, wartości 3,4 spowoduje obcięcie części ułamkowej i nadanie zmiennej k wartości 3.

Natomiast przypisanie zmiennej k wartości zmiennej s zadeklarowanej jako String będzie poprawne pod warunkiem, że aktualną wartością tego łańcucha tekstowego będzie liczba. Na przykład:

Dim k As Integer
Dim s As String
s = "3,4"
k = s
będzie poprawną instrukcją przypisania (zmiennej k zostanie nadana wartość 3), natomiast następująca próba:

Dim k As Integer
Dim s As String
s = "tekst"
k = s
spowoduje błąd wykonania.


Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/eprogram/www/index.php on line 29