Strona główna - VISUAL BASIC-informacje - Wstęp - Śrowowisko Visual Basic 6.0 - Kontrolki - Elementy języka - Zmienne i stałe - Instrukcja przypisania - Wyrażenia arytmetyczne - Wyrażenia logiczne - Wyrażenia łańcuchowe - Operacje na datach - Podejmownie decyzji - Pętle - Tablice - Procedury - Funkcje - Zapisywanie do pliku -
Odczytywanie danych z pliku - Znajdowanie błędów


Wyrażenia arytmetyczne | Funkcje arytmetyczne

Wyrażenia arytmetyczne


>Wyrażenia arytmetyczne (operatory)

W Visual Basic na zmiennych i stałych liczbowych można wykonywać działania matematyczne tworząc w ten sposób wyrażenia arytmetyczne. Do wykonywania tych działań służą następujące operatory:

+ - dodawanie
- - odejmowanie
* - mnożenie
/ - dzielenie
\ - dzielenie całkowitoliczbowe
^ - potęgowanie
MOD - modulo czyli reszta z dzielenia

Można używać też nawiasów okrągłych według normalnych reguł stosowanych w matematyce.

Operatory mają określone priorytety definiujące kolejność wykonywania działań. I tak, najwyższy priorytet ma potęgowanie, następnie mnożenie, dzielenie, dzielenie całkowitoliczbowe oraz modulo, a na końcu dodawanie i odejmowanie. Oczywiście zastosowanie w odpowiedni sposób nawiasów może zmienić kolejność wykonywania działań.

Przykład 3
Pod zmienną t podstawić wartość wyrażenia
Dim x, t As Single
x = 3
t = 1/(x+2)+5^(2+x)*(x+1)/x


>Funkcje arytmetyczne

W wyrażeniach arytmetycznych oprócz zmiennych i stałych mogą także pojawiać się wywołania funkcji arytmetycznych. Przykładami popularnych funkcji arytmetycznych dospnych w Visual Basic są:

  • Sin(x), Cos(x), Tan(x) - obliczają wartość odpowiednich funkcji trygonomertycznych sinus, cosinus oraz tangens, przy czym argument x podawany powinien być w radianach.
  • Sqr(x) - oblicza wartość pierwiastka kwadratowego z nieujemnej liczby x.
  • Abs(x) - oblicza wartość bezwzględną liczby x.
  • Int(x) - zwraca część całkowitą liczby nieujemnej, a dla liczby ujemnej, najbliższą liczbę całkowitą mniejszą od x.
  • .
  • Fix(x) - zwraa część całkowitą liczby nieujemnej, a dla liczb ujemnych zwraca część całkowitą po obcięciu części ułamkowej.

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/eprogram/www/index.php on line 29